Cíle Nadačního fondu Umbilicus

Cílem nadačního fondu Umbilicus je:

Podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích k rozvoji poznatků v oblasti hematologie, léčby hematologických onemocnění a jejich prevence.

 1. Podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích k šíření obecných znalostí a povědomí o hematologických onemocněních zvláště těch, k jejichž léčbě dochází v ÚHKT.
 2. Zlepšení materiálního a technického zázemí pro pacienty léčené v ÚHKT a jeho personál.
 3. Podpora výměny informací a zkušeností mezi světovými centry zabývajícími se léčbou hematologických onemocnění, podpora vzdělávání na mezinárodních konferencích, stážích, sympoziích a workshopech.
 4.  Podpora prezentace ÚHKT a šíření jeho dobrého jména.

 

Ochrana osobních údajů v činnosti NF Umbilicus

Správcem osobních údajů je

Kontakty

 

Pro plnění cílů nadačního fondu při dodržení zákonných povinností a ochraně našich oprávněných zájmů shromažďujeme osobní údaje fyzických osob – dárců, žadatelů o příspěvek i obdarovaných a dalších osob spolupracujících (lektoři, dobrovolníci, umělci apod) na našich projektech. Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – například jméno a příjmení, datum narození,
 • adresní údaje – například adresa trvalého, příp. přechodného pobytu,
 • kontaktní údaje – například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa,
 • audiovizuální záznamy (V případě, že nesouhlasíte s vaší prezentací v audiovizuálních dokumentech sloužících výhradně k nezbytné propagaci a medializaci fondu, sdělte prosím tuto výhradu co nejdříve na kontaktní adresy nadačního fondu. V takovém případě dříve zveřejněné záznamy stáhneme, nebo je nebudeme zveřejňovat).
 • informace o předmětu plnění – například typ a výše příspěvku
 • platební údaje – například číslo bankovního účtu a specifikace banky,

PRÁVNÍ TITULY KE ZPRACOVÁNÍ

Shromažďujeme údaje nezbytné k uzavření smlouvy (nadační smlouvy), kontaktní údaje, účel příspěvku, splnění účelu, audiovizuální záznamy a to i po skončení smlouvy na základě plnění zákonných povinností a propagace činnosti nadačního fondu.  Takovými právními povinnosti jsou například  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

ZDROJE a ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, které jsou poskytnuty fyzickými osobami za účelem plnění jejích požadavků (žádost o příspěveka dále údaje dárců nezbytné pro uzavření darovací smlouvy. Dále shromažďujeme pro účely plnění smlouvy a ochrany našich práv údaje z veřejně přístupných rejstříků a evidencí. Průběh akcí může být také dokumentován audiovizuálními prostředky.

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem:

 • jednání o poskytnutí nadačního příspěvku,
 • uzavírání smluvního vztahu, plnění smlouvy a změna smlouvy, ukončení smlouvy,
 • propagace a osvěta v oblasti hlavních cílů činnosti nadačního fondu,
 • plnění zákonných povinností.

Ochraně osobních údajů věnujeme náležitou povinnost, jak pro listinné dokumenty, tak i pro elektronické databáze.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje jsou uchovány po dobu trvání smlouvy a do ověření naplnění jejího předmětu.  Následně uchováváme osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy či po dobu našich oprávněných zájmů (zejména občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – promlčecí lhůty). Zásadně dbáme na anonymizaci údajů v dalších činnostech.

PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM

Osobní údaje se mohou předat pouze v následujících situacích:

 • v rámci povinností daných zákony
 • zpracovatelům, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy o zpracování (účetnictví).
 • v případě ochrany našich práv dalším subjektům,
 • v rámci medializace a propagace činnosti s uplatněním zásad anonymizace.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, pokud jste nám takový souhlas poskytl/a.

Podle platné právní úpravy máte právo na výše uvedené úkony v oblasti osobních údajů, které s námi sdílíte. Můžete se kdykoli na nás obrátit v této věci a my budeme přiměřeně reagovat ve lhůtě co nejkratší (nejdéle do 30 dnů, ve zcela výjimečných případech lze prodloužit lhůtu o další měsíc) a pokusíme se vám vyhovět, pokud by to nebylo v rozporu s právními předpisy či našimi oprávněnými zájmy.

Máte právo podat stížnost  k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).